გამარჯობა Huawei

TBC mobilebank on Huawei AppGallery
  • ფილიალების ადგილმდებარეობების და სამუშაო საათების რუკაზე ნახვა;
  • უსაფრთხოების მოდულები და მრავალი სხვა.
  • გადავაწყვეთ ხელსაწყოები, რომელიც ამაში ხელს შეგვიწყობდა;
  • გავავლეთ მკაფიო ხაზი Google-სა და Huawei-ის მოდულებს შორის;
  • მთელი ეს პროცესები გავხადეთ ავტომატური

--

--

Android GDE, Software Engineer with 8 years of experience, specializing in Android

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Merab Tato Kutalia

Merab Tato Kutalia

Android GDE, Software Engineer with 8 years of experience, specializing in Android