გამარჯობა Huawei

TBC mobilebank on Huawei AppGallery
  • QR კოდით ბანკომატიდან თანხის განაღდება;
  • ფილიალების ადგილმდებარეობების და სამუშაო საათების რუკაზე ნახვა;
  • უსაფრთხოების მოდულები და მრავალი სხვა.
  • თავდაპირველად გავაანალიზეთ რა ტექნიკური ცვლილებების გატარება მოგვიწევდა;
  • გადავაწყვეთ ხელსაწყოები, რომელიც ამაში ხელს შეგვიწყობდა;
  • გავავლეთ მკაფიო ხაზი Google-სა და Huawei-ის მოდულებს შორის;
  • მთელი ეს პროცესები გავხადეთ ავტომატური

--

--

--

Android GDE, Software Engineer with 8 years of experience, specializing in Android development. Chapter Lead @ TBC Bank. Amateur cyclist and runner

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Merab Tato Kutalia

Merab Tato Kutalia

Android GDE, Software Engineer with 8 years of experience, specializing in Android development. Chapter Lead @ TBC Bank. Amateur cyclist and runner

More from Medium

What is a Google Android Instant App and why you should use it as a developer?

Google Instant App — Why should you use it?

Espresso UI Testing for Intents in Android

Koin Android

Building a CI-CD Pipeline for an Android project